วันนัดสำคัญของบริษัทจำกัดและชาวบัญชี

ชาวบัญชีของบริษัทจำกัดมีนัดสำคัญสำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในการจัดทำส่งเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting), สำเนา บอจ.5 (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น), แบบ ภงด. 50 และงบการเงิน ทั้งแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร

Follow by Email