TFAC

อย่าลืมรักษาสภาพของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี!!

1. ผู้สอบบัญชี

(1) ชำระค่าบำรุงสมาชิก ปีละ 500 บาท ก่อนหมดอายุ และเลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี

(2) ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปีละ 2,000 บาท ก่อนหมดอายุ ละเลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี

(3) ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทํางวิชาชีพ (CPD) ก่อนสิ้นปีต้องมีชั่วโมง CPD จำนวน 40 ชั่วโมงต่อปีปฎิทิน โดยแบ่งเป็น ชั่วโมง CPD ท่ีเป็นทางการ 20 ชั่วโมง ซึ่งต้องมีชั่วโมง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และเป็นชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง

 

 

2. ผู้ทำบัญชี

(1) ชําระค่าบํารุงสมาชิก ก่อนหมดอายุและเลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี

     – สมาชิกสามัญ (ปริญญาตรี) ปีละ 500 บาท

     – สมาชิกสมทบ (ปวส.) ปีละ 300 บาท

(2) ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทํางวิชาชีพ (CPD) ต้องมีชั่วโมงCPD จำนวน 12 ชั่วโมง ต่อปีปฎิทิน และต้องต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชี 6 ชั่วโมง

 

 

ที่มา: TFAC Newsletter ฉบับที่ 61 – ฉบับที่ 72 (ประจำปี 2561)

Follow by Email