วันนัดสำคัญของบริษัทจำกัดและชาวบัญชี

ชาวบัญชีของบริษัทจำกัดมีนัดสำคัญสำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในการจัดทำส่งเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting), สำเนา บอจ.5 (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น), แบบ ภงด. 50 และงบการเงิน ทั้งแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร ทาง AccountThink เลยสรุปเป็น timeline ให้เข้าใจได้ง่ายไว้ดังนี้

accounting timeline

แต่ละวันสำคัญต่างๆ เป็นวันอะไรบ้าง?

เริ่มจากบริษัทจำกัดต้องมีการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากรอบระยะเวลาบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการตรวจสอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติงบการเงินตามกำหนดเวลา นั่นก็คือภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดงบดุล (ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563) โดยงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้วจะต้องนำไปยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) หรือยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2563

เมื่อทราบวาระการประชุมและการจัดการลงประกาศบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สำหรับมติทั่วไปให้ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และมติพิเศษ ให้ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

นอกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีกำหนดให้นำส่งงบการเงินแล้ว ยังมีการกำหนดให้นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ต่อนายทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายใน 14 วันนับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

อีกทั้งทางบริษัทยังมีนัดสำคัญกับทางกรมสรรพากรในการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล(ภงด.50) พร้อมกับงบการเงิน ภายใน 150 วันนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี (ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) สำหรับยื่นทางอินเทอร์เน็ตสามารถยื่นได้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

ที่มา: ประกาศกรมพัฒนาธุกิจการค้า เรื่องแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน ประจำปี 2563

You may also like...

Popular Posts

Follow by Email