ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล, เครื่องจักร

เมื่อต้นปี 2563 สรรพากรได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชน โดยหวังช่วยเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 690 ว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรจำนวน 50% ซึ่งเดิมถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามแห่งประมวลรัษฎากร โดยทาง AccountThink ได้สรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ค่ะ

ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล?
ต้องเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องจักรเท่านั้นนะคะ โดยต้องไม่ใช่ค่าซ่อมแซมเพื่อใช้ได้ตามสภาพเดิม และไม่ใช้กับบริษัทที่ประกอบกิจการให้เช่าแบบลีสซิ่งและการลงทุนเพื่อให้เช่าแบบลีสซิ่ง

เครื่องจักร หมายถึงอะไร?
เครื่องจักรตามความหมายของพ.ร.ฎ.นี้ หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับใช้ก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึงเครื่องอุปกรณ์ ไฟลวีล ปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทางานสนองกัน แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะที่จดทะเบียน ตามกฎหมายว่าด้วยยานพาหนะนั้น ๆ

เงื่อนไขของเครื่องจักรคืออะไร และเป็นเครื่องจักรมือสองได้รึป่าว?
เครื่องจักรต้องเข้าเงื่อนไขครบทั้ง 5 ข้อ ดังนี้

  1. ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
  2. เป็นเครื่องจักรที่ถูกนำมาคิดค่าเสื่อมราคา โดยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  3. เครื่องจักรต้องอยู่ในประเทศไทย
  4. ไม่เป็นเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิปนะโยชน์ทางภาษีอื่น
  5. ไม่เป็นเครื่องจักรที่นำไปใช้ในกิจการได้รับการยกเว้นภาษี
 

จ่ายเงินซื้อเครื่องจักรได้เมื่อไหร่?
รายจ่ายนั้นต้องเกิดจากสัญญา, ใบสั่งซื้อหรือข้อตกลงในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นและมีการจ่ายเงินจริงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

แล้วยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้จำนวนเท่าไหร่?
รายจ่ายเพื่อการลงทุนในเครื่องจักร ได้รับการลดหย่อนถึง 50% ของรายจ่ายที่ตามจริงในช่วงเวลาที่กำหนด

ต้องทำเอกสารประกอบการลดหย่อนรึป่าว?
บริษัทต้องทำรายงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี ดังนี้

  1. แบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงิน ผ่าน http://www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยจำนวนเงินตามแผนนี้จะเป็นการประมาณการซึ่งอาจจะไม่เท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายจริงก็ได้
  2. รายงานแสดงรายละเอียดของเครื่องจักรที่ใช้สิทธิ์ โดยเก็บรักษาไว้ที่สถานประกอบการเพื่อพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
สรุป: มาตรการนี้เป็นเพียง 1 ใน 3 มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศ ปี 2563 นับเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่ามากทีเดียวโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่มีแผนขยายการลงทุนอยู่แล้ว ทั้งนี้ เราควรศึกษาข้อกำหนดต่างๆ ใ่ห้เข้าใจเพื่อที่จะได้ลดหย่อยภาษีได้ถูกต้องและสามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มจำนวนนะคะ
ส่วนการลดหย่อนสำหรับช่วงปลายปีนั้น ทางสรรพากรอาจจะมีประกาศออกมาในเร็วๆนี้ค่ะ Stay tuned นะคะ

ตัวอย่าง: แบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่าย

tax reduction from for machine

 

ตัวอย่าง: รายงานแสดงรายละเอียดเครื่องจักรที่ใ้ช้สิทธิตามมาตรา 4

report for tax reduction
Follow by Email