ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี (Financial Statement Auditing)

บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อธุรกิจ:
ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่แสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ โดยใช้วิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสอบบัญชี

ประโยชน์ต่อธุรกิจ:
เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งบการเงินหลัก (เช่น ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้น, ผู้ให้กู้ยืม) ว่าสามารถใช้ข้อมูลในงบการเงินในการประเมินจำนวนเงิน จังหวะเวลาและความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคตของกิจการ

จุดเด่นบริการของเรา: 
– ให้บริการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ทำงานจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชื่อดัง Big4

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี:
– ตรวจสอบงบการเงินประจำปี
– จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)

ค่าบริการ:
ค่าบริการขึ้นอยู่กับความซ้บซ้อนของแต่ละธุรกิจ โดยคำนวณจากปริมาณพนักงานและเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบ
โดยงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ค่าบริการเริ่มต้น 4,900 บาท

Contact us

Follow by Email