Company registration

จัดตั้งบริษัท (Company Registration)

กิจการเจ้าของคนเดียวดีหรือไม่ดีอย่างไร?
การเป็นเจ้าของคนเดียวมีข้อดีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคล่องตัวในการตัดสินใจ, ค่าใช้จ่ายในการบริการต่ำ, ข้อบังคับทางกฎหมายไม่เคร่งครัดและที่สำคัญคือเป็นเจ้าของในผลประกอบการทั้งหมด แต่ก็มีข้อเสียหลายประการ เช่น เจ้าของกิจการมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินกิจการโดยไม่จำกัด ซึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินของเจ้าของกิจการได้ และที่สำคัญที่สุดคือการเสียประโยชน์ทางด้านภาษี เนื่องจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายเหมือนภาษีนิติบุคคลได้

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดีนะ?
เรามารู้จักธุรกิจแต่ละประเภทกันก่อน

This table shows several differences between partnership and company limited of Thailand.

การจัดตั้งธุรกิจไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ลักษณะธุรกิจ, จำนวนผู้เริ่มก่อตั้ง ทั้งนี้ควรวิเคราห์จุดประสงค์ของการเปิดกิจการและแนวทางของกิจการเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคต 
ทั้งนี้หากวิเคราะ์ทางด้านการประหยัดเงินค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลและการรับผิดต่อหนี้สินของกิจการ การจัดตั้งกิจการในรูปแบบบริษัทจำกัดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเนื่องจากสามารถนำค่าใช้จ่ายของการกิจการมาลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ อีกทั้งผู้ถือหุ้นมีความรับผิดต่อหนี้สินของกิจการในจำนวนที่จำกัดเท่าจำนวนหุ้นที่ลงไปเท่านั้น

 

ค่าบริการจัดตั้งบริษัท 5,000 บาท ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมจ่ายแก่ราชการ

Follow by Email